Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže je Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. 36070 (ďalej len "usporiadateľ").

2. Doba trvania súťaže 

Súťaž prebieha od 15.12.2021, 00:00 hodín do 31.12.2021, 23:59 hod. (ďalej len "doba trvania súťaže").

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá

  • je staršia ako 18 rokov
  • má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky
  • nie je v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, a nie je ani osobou blízkou osobám v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, a splní ďalšie podmienky účasti v súťaži podľa týchto podmienok

(ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci").

Svojou účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s podmienkami v súťaži a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Podmienky súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže kompletne vyplní a odošle súťažný dotazník na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqCpIlwIcmcM9vg0RdYQt94XpjSTBRgHX4bBMBMrpdkYnH9g/viewform?usp=sf_link

Každý súťažiaci môže vyplniť iba jeden dotazník. V prípade vyplnenia dvoch a viacerých súťažných dotazníkov jedným účastníkom, bude do akcie zaradený prvý vyplnený súťažný dotazník.

Zo súťaže bude vylúčený bez nároku na výhru súťažiaci, u ktorého usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany súťažiaceho či inej osoby, ktoré dopomohlo súťažiacemu k získaniu výhry.

5. Výhry

Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky tejto súťaže, budú náhodne vyžrebovaný 3 výhercovia. Žrebovanie prebehne dňa 4.1.2021.

Každý vyžrebovaný výherca obdrží kupón na nákup tovaru v e-shope na adrese www.fexi.sk v hodnote 20 €.

Výhercovia budú o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 14 dní od žrebovania.

Aby mohol výherca získať výhru, musí usporiadateľovi oznámiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, doručovaciu adresu – ulica, č. p., obec, PSČ) a ďalej tiež dátum narodenia pre účely overenia splnenia podmienok účasti v súťaži. Pokiaľ výherca požadované údaje neoznámi ani do 14 dní od doručenia výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

6. Spracovanie osobných údajov

Usporiadateľ súťaže ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje súťažiaceho, ktoré poskytol v priebehu súťaže, pričom právnym základom je plnenie zmluvy, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“).

Rozsah spracovávaných údajov je meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, doručovacia adresa, ďalšie kontaktné údaje.

Účelom spracovania je organizácia, vyhodnotenie a distribúcia výhier spotrebiteľskej súťaže.

Právnym základom pre spracovanie je plnenie zmluvy.

Osobné údaje budú uložené po dobu nevyhnutne potrebnej na organizáciu súťaže a u výhercu následne po dobu danú zákonom.

Usporiadateľ ďalej odovzdáva osobné údaje najmä organizátorovi a technickému správcovi súťaže, ktorí sú spracovateľmi osobných údajov v zmysle GDPR, a ďalším poskytovateľom, ktorí pre správcu zabezpečujú IT, účtovné, právne, zasielacie a iné služby.

Súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Má právo na prenositeľnosť údajov. Právo je možné uplatniť listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch usporiadateľa. Má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V prípade výhry výherca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a ust. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), bezplatne meno a bydlisko výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu. Súhlas podľa tohto odseku je v trvaní 2 rokov od ukončenia súťaže. V prípade neudelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť.

7. Záverečné ustanovenie

Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.fexi.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá súťaže.

 

Úplné pravidlá súťaže sú účinné dňom 14.12.2021.