Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Tieto pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú spotrebiteľskú súťaž (ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže je Westlogic Services s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. 36070 (ďalej len "usporiadateľ").

2. Doba trvania súťaže 

Súťaž prebieha od 15.12.2021, 00:00 hodín do 31.12.2021, 23:59 hod. (ďalej len "doba trvania súťaže").

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá

  • je staršia ako 18 rokov
  • má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky
  • nie je v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, a nie je ani osobou blízkou osobám v pracovnom či inom obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, a splní ďalšie podmienky účasti v súťaži podľa týchto podmienok

(ďalej len "účastník" alebo "súťažiaci").

Svojou účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s podmienkami v súťaži a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Podmienky súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že v dobe trvania súťaže kompletne vyplní a odošle súťažný dotazník na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqCpIlwIcmcM9vg0RdYQt94XpjSTBRgHX4bBMBMrpdkYnH9g/viewform?usp=sf_link

Každý súťažiaci môže vyplniť iba jeden dotazník. V prípade vyplnenia dvoch a viacerých súťažných dotazníkov jedným účastníkom, bude do akcie zaradený prvý vyplnený súťažný dotazník.

Zo súťaže bude vylúčený bez nároku na výhru súťažiaci, u ktorého usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany súťažiaceho či inej osoby, ktoré dopomohlo súťažiacemu k získaniu výhry.

5. Výhry

Zo všetkých súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky tejto súťaže, budú náhodne vyžrebovaný 3 výhercovia. Žrebovanie prebehne dňa 4.1.2021.

Každý vyžrebovaný výherca obdrží kupón na nákup tovaru v e-shope na adrese www.fexi.sk v hodnote 20 €.

Výhercovia budú o výhre informovaný prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 14 dní od žrebovania.

Aby mohol výherca získať výhru, musí usporiadateľovi oznámiť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, doručovaciu adresu – ulica, č. p., obec, PSČ) a ďalej tiež dátum narodenia pre účely overenia splnenia podmienok účasti v súťaži. Pokiaľ výherca požadované údaje neoznámi ani do 14 dní od doručenia výzvy alebo sa mu nepodarí výhru doručiť, výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

6. Spracovanie osobných údajov

Usporiadateľ súťaže ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje súťažiaceho, ktoré poskytol v priebehu súťaže, pričom právnym základom je plnenie zmluvy, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („GDPR“).

Rozsah spracovávaných údajov je meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, doručovacia adresa, ďalšie kontaktné údaje.

Účelom spracovania je organizácia, vyhodnotenie a distribúcia výhier spotrebiteľskej súťaže.

Právnym základom pre spracovanie je plnenie zmluvy.

Osobné údaje budú uložené po dobu nevyhnutne potrebnej na organizáciu súťaže a u výhercu následne po dobu danú zákonom.

Usporiadateľ ďalej odovzdáva osobné údaje najmä organizátorovi a technickému správcovi súťaže, ktorí sú spracovateľmi osobných údajov v zmysle GDPR, a ďalším poskytovateľom, ktorí pre správcu zabezpečujú IT, účtovné, právne, zasielacie a iné služby.

Súťažiaci má právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania. Má právo na prenositeľnosť údajov. Právo je možné uplatniť listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch usporiadateľa. Má právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V prípade výhry výherca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s ust. § 77 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a ust. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), bezplatne meno a bydlisko výhercu v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu. Súhlas podľa tohto odseku je v trvaní 2 rokov od ukončenia súťaže. V prípade neudelenia súhlasu nie je možné sa súťaže zúčastniť.

7. Záverečné ustanovenie

Na poskytnutie výhry nie je právny nárok a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch. Výherca berie na vedomie, že je povinný vysporiadať svoje prípadné daňové povinnosti voči štátu.

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri organizácii súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súťaže vrátane jej ukončenia.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej podmienky, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.fexi.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá súťaže.

 

Úplné pravidlá súťaže sú účinné dňom 14.12.2021.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie